LTH-image

Lund Control Dictionary

English - Swedish Dictionary

actuator ställdon
A-D converter A-D omvandlare
adaptive control adaptiv reglering
aliasing vikning
amplitude function amplitudfunktion
amplitude margin amplitudmarginal
analog-digital converter analog-digital omvandlare
argument function argumentfunktion
asymptotic stability asymptotisk stabilitet
asynchronous net asynkronnät


backward difference bakåtdifferens
backward method baklängesmetoden
bandwidth bandbredd
basis bas
batch process satsvis process
bias avvikelse, nollpunktsförskjutning
block diagram blockdiagram
block-diagram algebra blockdiagramalgebra
Bode diagram Bodediagram
Boolean algebra Boolesk algebra
bounded-input bounded-output stability begränsad insignal begränsad utsignal stabilitet
break frequency brytfrekvens
bumpless transfer stötfri övergång


canonical form kanonisk form
cascade control kaskadreglering
causality kausalitet
characteristic equation karakteristisk ekvation
characteristic polynomial karateristiskt polynom
chattering knatter
combinatory network kombinatoriskt nät
command signal börvärde, referenssignal
complementary sensitivity function komplementär känslighetsfunktion
computer control datorstyrning
computer-controlled system datorstyrt system
control styrning, reglering
control error reglerfel
control signal styrsignal
controllability styrbarhet
controller regulator
controller gain regulatorförstärkning
controller structure regulatorstruktur
coupled systems kopplade system
cross-over frequency skärningsfrekvens


D-A converter D-A omvandlare
damped frequency dämpad frekvens
damping dämpning
dead time dödtid, transporttid, tidsfördröjning
decade dekad
decoupling särkoppling
delay time dödtid, transporttid, tidsfördröjning
derivative term derivataterm
derivative time derivationstid
determinant determinant
difference equation differensekvation
differential equation differentialekvation
differential operator differentialoperator
digital-analog converter digital-analog omvandalare
direct-digital control direkt digital styrning
discrete-time system tidsdiskret system
disturbance störning
dynamic relation dynamiskt samband
dynamic system dynamiskt system


eigenvalue egenvärde
eigenvector egenvektor
error fel
error signal felsignal
external model extern modell


feedback återkoppling
feedback control återkopplad reglering, sluten reglering
feedback system återkopplat system
feedforward framkoppling
filtering filtrering
final-value theorem slutvärdessatsen
floating control flytande reglering
forward difference framåtdifferens
free system fritt system
frequency analysis frekvensanalys
frequency-domain approach frekvensdomän metod
frequency-domain model frekvensdomänmodell
frequency function frekvensfunktion
function chart funktionsschema
fundamental matrix fundamentalmatrix


gain förstärkning
gain function förstärkningsfunktion
gain margin amplitudmarginal
gain scheduling parameterstyrning


high frequency asymptote högfrekvensasymptot
hold circuit hållkrets
homogeneous system homogent system
hysterises hysteres


identification identifiering
implementation implementering, förverkligande
impulse impuls
impulse response impulssvar
initial value initialvärde, begynnelsevärde
initial-value theorem begynnelsevärdesteoremet
input insignal
input-output model insignal-utsignalmodell
input-output stability insignal-utsignalstabilitet
instability instabilitet
integral control integrerande reglering
integral term integralterm
integral time integraltid
integrating controller integrerande regulator
integrator integrator
integrator saturation integratormättning
integrator windup integratoruppvridning
interaction växelverkan
interlock förregling
internal model intern modell
inverse invers
inverse-response system icke minimumfassystem


lag compensation fasretarderande kompensering
Laplace transform Laplace transform
lead compensation fasavancerade kompensering
limiter begränsare, mättningsfunktion
linear dependent linjärt beroende
linear indedendent linjärt oberoende
linear-quadratic controller linjärkvadratisk regulator
linear system linjärt system
linerarizing linjärisering
load disturbance belastningsstörning
logical control logikstyrning
logical expression logiskt uttryck
loop gain kretsförstärkning
low-frequency asymptote lågfrekvensasymptot


manual control manuell styrning
mathematical model matematisk modell
matrix matris
measurement noise mätbrus
measurement signal mätsignal
microcontroller styrkrets
minimum-phase system minimumfassystem
mode mod
model-based control modellbaserad reglering
modeling modellering, modellbygge
multiplicity multiplicitet
multivariable system flervariabelt system


natural frequency naturlig frekvens
neper neper
noise brus, störning
nonlinear coupling olinjär koppling
nonlinear system olinjärt system
nonminimum-phase system icke minimumfassystem
Nyquist diagram Nyquistdiagram
Nyquist's theorem Nyquistteoremet


observability observerbarhet
observer observerare
octave oktav
on-off control till-från reglering, tvålägesreglering
open-loop control öppen styrning
open-loop response öppna systemets respons
operational amplifier operationsförstärkare
operator guide operatörshjälp
ordinary differential equation ordinär differentialekvation
oscillation svängning
output utsignal, ärvärde
overshoot översläng


paralell connection parallellkoppling
Petri net Petrinät
phase function fasfunktion
phase margin fasmarginal
PI-control PI-reglering
PID-control PID-reglering
PLC programmerbart logiksystem
pole pol
pole-placement poleplacering
position algorithm positionsalgoritm
practical stability praktisk stabilitet
prediction prediktion
prediction horizon prediktionshorisont
prediction time prediktionstid
prefiltering förfiltrering
process process
process input processinsignal
process mode processmod
process output processutsignal
process pole processpol
process zero processnollställe
programmable logical controllers programmerbart logiksystem
proportional band proportionalband
proportional gain proportionell förstärkning
proportional control proportionell reglering
pulse-transfer function pulsöverföringsfunktion


quantization kvantisering


ramp ramp
ramp response rampsvar
rank rang
ratio control kvotreglering
reachability uppnåelighet
real-time programming realtidsprogrammering
recursive equation rekursiv ekvation
reference value referensvärde, börvärde
relative damping relativ dämpning
relative gain array relativa förstärkningsmatrisen
relay relä
reset time integraltid
reset windup integratoruppvridning
return difference återföringsdifferens
return ratio återföringskvot
rise-time stigtid
robustness robusthet
root-locus rotort
Routh's algorithm Rouths algoritm


sampled-data system tidsdiskret system
sampler samplare
sampling sampling
sampling frequency samplingsfrekvens
sampling interval samplingsintervall
sampling period samplingsperiod
selector väljare
sensitivity känslighet
sensitivity function känslighetsfunktion
sensor mätgivare, sensor
sequential control sekvensreglering
sequential net sekvensnät
series connection seriekoppling
set point börvärde, referensvärde
set-point control börvärdesreglering
settling time lösningstid
shift operator skiftoperator
simplified Nyquist's theorem förenklade Nyquistteoremet
single-loop controller enloopsregulator
singular value singulärt värde
singularity diagram singularitetsdiagram
sinusoidal sinusformad
smoothing utjämning
solution time lösningstid
split-range control uppdelat utstyrningsområde
stability stabilitet
stability criteria stabilitetskriterium
state tillstånd
state graph tillståndsgraf
state-space controller tillståndsregulator
state-space model tillståndsmodell
state-transition matrix dynamikmatris
state variable tillståndsvariabel
static system statiskt system
stationary error stationärt fel
steady-state error stationärt fel
steady-state gain stationär förstärkning
steady-state value stationärvärde
step steg
step response stegsvar
superposition principle superpositionsprincipen
synchronous net synkonnät
synthesis syntes, dimensionering


time constant tidskonstant
time delay tidsfördröjning
time-domain approach tidsdomänmetod
time-invariant system tidsinvariant system
trace spår
tracking följning
transfer function överföringsfunktion
transient transient
transient analysis transientanalys
translation principle translationsprincip
transpose transponat
truth table sanningstabell
tuning inställning


ultimate-sensitivity method självsvängningsmetoden
undamped frequency naturlig frekvens
unit element enhetselement
unit step enhetssteg
unmodeled dynamics omodellerad dynamik
unstable system instabilt system


vector vektor
velocity algorithm hastighetsalgoritm


weigting function viktfunktion
windup uppvridning


zero nollställe
zero element nollelement
zero-order hold nollte ordningens hållkrets

 

Svensk-engelsk ordlista

A-D omvandlare A-D converter
adaptiv reglering adaptive control
amplitudfunktion amplitude function
amplitudmarginal amplitude margin, gain margin
analog-digital omvandlare analog-digital converter
argumentfunktion argument function
asymptotisk stabilitet asymptotic stability
asynkronnät asynchronous net
avvikelse bias


baklängesmetoden backward method
bakåtdifferens backward difference
bandbredd bandwidth
bas basis
begränsad insignal begränsad utsignal stabilitet bounded-input bounded-output stability
begränsare limiter
begynnelsevärde initial value
begynnelsevärdesteoremet initial-value theorem
belastningsstörning load disturbance
blockdiagram block diagram
blockdiagramalgebra block-diagram algebra
Bodediagram Bode diagram
Boolesk algebra Boolean algebra
brus noise
brytfrekvens break frequency
börvärde reference value
börvärde, referenssignal command signal
börvärde, referensvärde set point
börvärdesreglering set-point control
D-A omvandlare D-A converter
datorstyrning computer control
datorstyrt system computer-controlled system
dekad decade
derivataterm derivative term
derivationstid derivative time
determinant determinant
differensekvation difference equation
differentialekvation differential equation
differentialoperator differential operator
digital-analog omvandalare digital-analog converter
dimensionering synthesis
direkt digital styrning direct-digital control
dynamikmatris state-transition matrix
dynamiskt samband dynamic relation
dynamiskt system dynamic system
dämpad frekvens damped frequency
dämpning damping
dödtid dead time, delay time


egenvektor eigenvector
egenvärde eigenvalue
enhetselement unit element
enhetssteg unit step
enloopsregulator single-loop controller
extern modell external model


fasavancerade kompensering lead compensation
fasfunktion phase function
fasmarginal phase margin
fasretarderande kompensering lag compensation
fel error
felsignal error signal
filtrering filtering
flervariabelt system multivariable system
flytande reglering floating control
framkoppling feedforward
framåtdifferens forward difference
frekvensanalys frequency analysis
frekvensdomän metod frequency-domain approach
frekvensdomänmodell frequency-domain model
frekvensfunktion frequency function
fritt system free system
fundamentalmatrix fundamental matrix
funktionsschema function chart
följning tracking
förenklade Nyquistteoremet simplified Nyquists theorem
förfiltrering prefiltering
förregling interlock
förstärkning gain
förstärkningsfunktion gain function
förverkligande implementation
hastighetsalgoritm velocity algorithm
homogent system homogeneous system
hysteres hysterises
hållkrets hold circuit
högfrekvensasymptot high frequency asymptote


icke minimumfassystem inverse-response system, nonminimum-phase system
identifiering identification
implementering implementation
impuls impulse
impulssvar impulse response
initialvärde initial value
insignal input
insignal-utsignalmodell input-output model
insignal-utsignalstabilitet input-output stability
instabilitet instability
instabilt system unstable system
inställning tuning
integralterm integral term
integraltid integral time, reset time
integrator integrator
integratormättning integrator saturation
integratoruppvridning integrator windup, reset windup
integrerande reglering integral control
integrerande regulator integrating controller
intern modell internal model
invers inverse


kanonisk form canonical form
karakteristisk ekvation characteristic equation
karateristiskt polynom characteristic polynomial
kaskadreglering cascade control
kausalitet causality
knatter chattering
kombinatoriskt nät combinatory network
komplementär känslighetsfunktion complementary sensitivity function
kopplade system coupled systems
kretsförstärkning loop gain
kvantisering quantization
kvotreglering ratio control
känslighet sensitivity
känslighetsfunktion sensitivity function


Laplace transform Laplace transform
linjärisering linerarizing
linjärkvadratisk regulator linear-quadratic controller
linjärt beroende linear dependent
linjärt oberoende linear indedendent
linjärt system linear system
logikstyrning logical control
logiskt uttryck logical expression
lågfrekvensasymptot low-frequency asymptote
lösningstid settling time, solution time


manuell styrning manual control
matematisk modell mathematical model
matris matrix
minimumfassystem minimum-phase system
mod mode
modellbaserad reglering model-based control
modellbygge modeling
modellering modeling
multiplicitet multiplicity
mätbrus measurement noise
mätgivare sensor
mätsignal measurement signal
mättningsfunktion limiter


naturlig frekvens natural frequency, undamped frequency
neper neper
nollelement zero element
nollpunktsförskjutning bias
nollställe zero
nollte ordningens hållkrets zero-order hold
Nyquistdiagram Nyquist diagram
Nyquistteoremet Nyquists theorem


observerare observer
observerbarhet observability
oktav octave
olinjär koppling nonlinear coupling
olinjärt system nonlinear system
omodellerad dynamik unmodeled dynamics
operationsförstärkare operational amplifier
operatörshjälp operator guide
ordinär differentialekvation ordinary differential equation


parallellkoppling paralell connection
parameterstyrning gain scheduling
Petrinät Petri net
PI-reglering PI-control
PID-reglering PID-control
pol pole
polplacering pole-placement
positionsalgoritm position algorithm
praktisk stabilitet practical stability
prediktion prediction
prediktionshorisont prediction horizon
prediktionstid prediction time
process process
processinsignal process input
processmod process mode
processnollställe process zero
processpol process pole
processutsignal process output
programmerbart logiksystem PLC, programmable logical controllers
proportionalband proportional band
proportionell förstärkning proportional gain
proportionell reglering proportional control
pulsöverföringsfunktion pulse-transfer function
ramp ramp
rampsvar ramp response
rang rank
realtidsprogrammering real-time programming
referensvärde reference value
reglerfel control error
reglering control
regulator controller
regulatorförstärkning controller gain
regulatorstruktur controller structure
rekursiv ekvation recursive equation
relativ dämpning relative damping
relativa förstärkningsmatrisen relative gain array
relä relay
robusthet robustness
rotort root-locus
Rouths algoritm Rouths algorithm


samplare sampler
sampling sampling
samplingsfrekvens sampling frequency
samplingsintervall sampling interval
samplingsperiod sampling period
sanningstabell truth table
satsvis process batch process
sekvensnät sequential net
sekvensreglering sequential control
sensor sensor
seriekoppling series connection
singularitetsdiagram singularity diagram
singulärt värde singular value
sinusformad sinusoidal
självsvängningsmetoden ultimate-sensitivity method
skiftoperator shift operator
skärningsfrekvens cross-over frequency
sluten reglering feedback control
slutvärdessatsen final-value theorem
spår trace
stabilitet stability
stabilitetskriterium stability criteria
stationär förstärkning steady-state gain
stationärt fel stationary error, steady-state error
stationärvärde steady-state value
statiskt system static system
steg step
stegsvar step response
stigtid rise-time
styrbarhet controllability
styrning control
styrsignal control signal
ställdon actuator
störning noise
störning disturbance
stötfri övergång bumpless transfer
superpositionsprincipen superposition principle
svängning oscillation
synkonnät synchronous net
syntes synthesis
särkoppling decoupling


tidsdiskret system discrete-time system, sampled-data system
tidsdomänmetod time-domain approach
tidsfördröjning dead time, delay time
tidsfördröjning time delay
tidsinvariant system time-invariant system
tidskonstant time constant
till-från reglering on-off control
tillstånd state
tillståndsgraf state graph
tillståndsmodell state-space model
tillståndsregulator state-space controller
tillståndsvariabel state variable
transient transient
transientanalys transient analysis
translationsprincip translation principle
transponat transpose
transporttid dead time, delay time
tvålägesreglering on-off control


uppdelat utstyrningsområde split-range control
uppnåelighet reachability
uppvridning windup
utjämning smoothing
utsignal output


vektor vector
vikning aliasing
viktfunktion weigting function
väljare selector
växelverkan interaction


återföringsdifferens return difference
återföringskvot return ratio
återkopplad reglering feedback control
återkopplat system feedback system
återkoppling feedback


ärvärde output


öppen styrning open-loop control
öppna systemets respons open-loop response
överföringsfunktion transfer function
översläng overshoot